А́зия — тужгес но бадӟым светлэн люкетэз, Европаен ӵош кылдыто Евразия материкез. Площадез (шормуӵъёсын) — 43,4 млн км² пала. Населениез — 4,2 млрд адями (2012) (60,5 % Музъемлэн населениезлэсь). Азия али луэ дуннеын бадӟым но азинтскись регион.

Азиысь кунъёс:

¹ Бадӟымез люкетэз Африкаын, ² Оглюкетэз Европаын кылле