Эмъюм турынъёс – возь ваылын но нюлэскын будӥсь, пӧртэм висёнъёсты эмъяны ярасы турынъёс. Асьме палан туж трос пумо соос. Бичаны но куасьтыны кулэ, дырзэ тодыса.

Эмъюм турын (Salvia officinalis)