Дунне люкетъёс

Дунне люкетъёс — Музъем шарысь кӧс мулэн бадӟым люкетъёсыз, кудъёсаз пыро матын кыллись шормуӵъёсын ӵош материкъёс яке бадӟым люкетъёссы.

Дуннелэн люкетъёсыз

Огшоры висъяло куать дунне люкетэз:

Куддыр нимаз люкетэ висъяське Океания. Дунне люкетъёслы люконэз сурано ӧвӧл материкъёслы люконэн.

Озьы ик учкеТупатоно